SCLLD 2014 - 2020

Dne 27. 6. 2017 byla MAS Bojkovsku, z.s. schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska, z.s. pro období 2014-2020.

 

  • Dne 9.3.2020 nabyla účinnosti změna SCLLD:

Dodatek č.1 

 

  • Dne 1.4.2020 nabyla účinnosti změna SCLLD:

Dodatek č. 2

 

Aktuální strategie ke stažení:

SCLLD MAS Bojkovska 2014-2020

Příloha 1. PŘEHLED ČLENSKÝCH OBCÍ A MAPA ÚZEMÍ

Příloha 2. PAMĚTIHODNOSTI A ZAJÍMAVOSTI

Příloha 3. MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚCHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ

Příloha 4. POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE

Příloha 5. ANALÝZA RIZIK SCLLD

Příloha 6. FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE

Příloha 7. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Příloha 8. STANDARDIZACE MAS

 

Dne 23. 3. 2016 VH MAS Bojkovska, z.s. na svém jednání schválila Strategii komunitně vedeného místníh o rzovoje území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014-2020

Programovací období 2007-2013 končí a naším stěžejním úkolem je připrava na další programovací období 2014 - 2020. Vzhledem k tomu, že metoda LEADER byla na celoevropské úrovni shledána velmi úspěšnou, vyvstává šance, že od roku 2014 budou velkou část evropských dotací spravovat a rozdělovat místní akční skupiny (MAS). Mezi zásadní podmínky úspěšnosti budou patřit jak kvalitně fungující certifikovaná MAS, tak kvalitně zpracovaná koncepce rozvoje území, na kterém místní partnerství působí.

V současné době pracujeme na přípravě podkladů pro zpracování budoucí ISÚ, které jsou mimo jiné také jedním z důležitých výstupů projektu „Osvojujeme se na Bojkovsku“, podpořeného dotací z PRV.

Integrovaná strategie rozvoje území MAS je základním plánovacím dokumentem pro rozvoj území v působnosti MAS. Většinou se zpracovává na sedm let, ve vazbě na plánovací období EU. Při jeho tvorbě se plně naplňují principy LEADER - partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru. 

Obsah ISÚ

  • přestavení MAS
Identifikace MAS, přehled členů MAS, historie a zkušenosti MAS, řešitelský tým
 
  • analytická část
Vymezení území (rozloha, počet obyvatel, správní území obcí, shodné charakteristiky, specifika), vyhodnocení stávajícího, definování negativ a pozitiv území (dotazníková šetření, sektorové pracovní skupiny), analýza rozvojových potřeb, lidský a finanční kapitál, návaznost na jiné strategické dokumenty, SWOT analýza
 
  • strategická část
Stanovení cílů a priorit, integrační prvky, inovativní prvky, metody nebo způsoby řešení současných problémů přinášející zlepšení stavu, nebo zkvalitnění situace, akční plán (popis způsobu dosahování cílů a priorit prostřednictvím Programových rámců a Individuálních projektů), finanční plán (resp. rámcový rozpočet na projektové úrovni), kvantifikované a měřitelné indikátory výstupu, výsledku 
 
  • Implementační část
Organizační struktura, management personální zázemí, technické zázemí, popis standardizovaných procesů – administrativní a organizační postupy, hospodaření, plán vnitřního rozvoje
 
Proces schvalování ISÚ
 
MAS Bojkovska v roce 2014 realizovala projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Bojkovska reg. číslo projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00248. Hlavní výstupem je pracovní verze strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 - 2020.
 
 
Pripomínky prosím zalejte na manazer@bojkovsko.cz