CLLD 2014-2020

CLLD, resp. metoda LEADER přispívá v ČR k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. 

Komunitně vedený místní rozvoj

 • se zaměřuje na konkrétní subregionální oblasti
 • je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé  místní socioekonomické zájmy
 • se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených  na dotyčnou oblast
 • je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci
 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
 
Komunitně vedená strategie místního rozvoje obsahuje tyto části:
 
 • Standardizace MAS

Každá mas musí prokázat schopnost implementovat své SCLLD metodou LEADER splněním určitých požadavků, které jsou zaměřeny na 5 oblastí:
- území MAS, místní partnerství, orgány MAS, kancelář MAS, institucionalizace MAS

 • Intergrovaná strategie rozvoje území

Celková střednědobá strategie, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území a je součástí Komunitně vedeného místního rozvoje. Propojuje subjekty, záměry a zdroje v našem území. Má širší záběr než Programové rámce, které jsou její součástí.

 • Intergrovaný akční plán rozvoje území
Je implementačním nástrojem Integrované strategie rozvoje území (ISÚ) který integruje priority a požadavky území vůči dotačním programům. Je tvořen jednotlivými Programovými rámci je na kratší období a obsahuje odsouhlasené projekty, které naplňují cíle ISÚ a určuje zdroje na jejich realizaci. Aktualizuje se nejméně jednou ročně na základě vyhodnocení průběhu a výsledků akcí a změn vnitřních či vnějších faktorů.
 

Přístup LEADER je vymezen v článku 61 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).

Evropská unie definuje celkem 7 základních principů:

 1. existující strategie místního partnerství
 2. partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni
 3. přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie, přičemž rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;
 4. integrované a vícesektorové akce, založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;
 5. inovační přístup,
 6. spolupráce,
 7. vytváření sítí.

Další 3 principy, které se MAS snaží zachovávat a dodržovat:

 • morální principy, mezilidské vztahy, komplexní prosociálnost,
 • výchova, vzdělávání a informace,
 • živý venkov (neinvestiční i drobné projekty oživující život na venkově).

Metoda LEADER je založena na partnerství subjektů vymezeného území a na jejich společné rozvojové strategii a opírá se o přístup zdola – nahoru (tzv. bottom - up),což znamená, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od místních obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. V tomto smyslu tedy MAS umožňuje, aby o rozvoji rozhodovali sami obyvatelé a nikoliv centrální úřady. 

LEADER je metoda rozvoje regionů, která se opírá o spolupráci místních subjektů a mezisektorové partnerství. To znamená, že v rámci MAS spolupracují zástupci veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací, ale i obyčejní občané. Jednou z klíčových charakteristik metody LEADER je tvorba vlastní rozvojové strategie regionu. Projekty, které odpovídají této strategii, mohou být místní akční skupinou vybrány a získat dotaci např. z Programu rozvoje venkova (PRV)

Programy LEADER+ a LEADER ČR má v gesci Ministerstvo zemědělství. Oba programy jsou zaměřeny na podporu venkovských regionů právě prostřednictvím místních akčních skupin, které, znalí potřeb regionu, připravují rozvojovou strategii, na jejíž realizaci mohou získat finanční podporu. Tu potom dále přidělují nejlepším projektům z regionu, vzešlých od obcí, ale i od podnikatelů či neziskových organizací. Nejdůležitějším aspektem těchto programů však je, že subjekty v regionu učí rozvíjet spolupráci a partnerství mezi sebou navzájem

V současnosti program LEADER probíhá od roku 2007 do roku 2013 jako IV. Osa Programu venkova ČR. LEADER je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD - European Agricultur Fund for Rural Development). Iniciativě Leader předcházely iniciativy Leader I a II.

Národní síť MAS české republiky připravila soubor zajímavých dokumentů pro příští programovací období s názvem "Národní strategický plán Leader 2014+".