O nás

MAS Bojkovsko

Základním předpokladem úspěšného fungování místní akční skupiny je především její aktivita, protože příděl finančních prostředků pro MAS není automatický. MAS musí prokázat v rámci předložené strategie, že finanční prostředky přidělené regionu budou skutečně smysluplně využity pro rozvoj regionu a financované projekty budou skutečně řešit strategicky nejdůležitější problémy rozvoje.
V této souvislosti podal dne 20. prosince 2005 Mikroregion Bojkovsko žádost o finanční pomoc v rámci Operačního programu Zemědělství, podopatření 2.1.4. - Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), inv. záměr c) 2. skupina - osvojování schopností. Projekt má za cíl vybudovat schopnou místní akční skupinu, zvyšovat úroveň znalostí a dovedností členů MAS i dalších zájemců, propagovat činnost MAS na veřejnosti a zejména zpracovat Strategii rozvoje a s touto se přihlásit do iniciativy Leader v rámci EAFRD pro období 2007-20013.

Mikroregion Bojkovsko

Obce kolem Bojkovic se v září 2003 dohodly na tom, že spojí své síly v aktivitách pro rozvoj svých obcí a založily mikroregion „Bojkovsko, sdružení měst a obcí". Co se doposud povedlo a jaké má mikroregion záměry?
V současné době jsou jeho členy: Bojkovice, Hostětín, Komňa, Lopeník, Pitín, Rokytnice, Rudice, Šanov, Žítková, Nezdenice, Záhorovice, Šumice, Vápenice, Vyškovec a místní část Bojkovic Bzová, Krhov a Přečkovice.
Naším společným cílem je všestranný rozvoj mikroregionu Bojkovska v úzké součinnosti s mikroregionem Uherskobrodska, příhraničními mikroregiony a partnerskými organizacemi Slovenska. Doposud největším úspěchem našeho mikroregionu byla, ve spolupráci především s obcí Lopeník, Mikroregionem Bošáca a mnoha dalšími partnery, výstavba rozhledny na Velkém Lopeníku a dobudování jejího okolí. Důležitým příspěvkem pro rozvoj turistiky v našem regionu bylo i zřízení informačního mikroregionálního centra v Bojkovicích. Na mnoha místech byla vybudována odpočívadla a instalovány informační tabule. Do některých obcí byly v rámci informačního systému instalovány veřejně přístupné počítače s multimediálním obsahem představující návštěvníkům našeho mikroregionu jeho zajímavosti.