Projekty

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS BOJKOVSKA, Z.S. III

 

 

Projekt zaměřený na nakládání obcí s BIOodpadem – VÝZVA

Výzva ke stažení zde

Informujeme se navzájem

Město Bojkovice spolu s Miestnou akčnou skupinou mikroregiónu Teplička spolupracovali na projektu s názvem Informujeme se navzájem. Hlavní aktivitou v rámci projektu představuje instalace  informačního kiosku. Ten zahrnuje informace o Měste Bojkovice a jeho okolí (mikroregión Bojkovsko) a také o území cezhraničného partnera – Miestnej akčnej skupine mikroregiónu Teplička. Dále turistické portály obou partnerů projektu, kulturní akce a informace na podporu turistického ruchu.

 

 Více informací v tiskových zprávách:

TZ_představení projektu

TZ_realizace projektu

TZ_finalizace projketu

pozvánka na slavnostní otevření projektu

TZ_slavnostbní otevření projekktu

Projekt MAS Osvojujeme se na Bojkovsku

Projekt je zaměřen na získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným rozvojem regionu.

Jedná se tedy o přípravu podkladů pro ISÚ a pořádání informačních, vzdělávacích a propagačních akcí.

Výstupy projektu

Příprava podkladů pro zpracování analytické a strategické části ISÚ

 • V rámci tohoto výstupu bude provedena analýza území.
 • Základ tohoto výstupu bude následně využit pro sestavení strategické části ISÚ.
 • V rámci přípravy strategie proběhne min. 1 akce, kde bude probíhat jednak sběr informací, ale i informování široké veřejnosti o zahájení a smyslu činnosti MAS.

Zpracování implementační části ISÚ

 • V rámci tohoto výstupu dojde k zpracování implementační část ISÚ, která se skládá z popisu organizační struktury místního partnerství a schéma, statutů popř. jednacích řádů všech orgánů místního partnerství, jmenných seznamů členů orgánů, popisu procesů vedoucích k naplňování strategie (výběr, kontrola, monitoring, evaluace), plánu financování (rámcový rozpočet organizace) a plánu rozvoje organizace.
 • V rámci přípravy strategie proběhne jedna informační akce, kde bude informována široká veřejnost o průběhu přípravy strategie.

Tvorba informačního materiálu o činnosti MAS

 • Bude vytvořena informační karta, jejímž hlavním cílem bude informovat veřejnost o činnosti MAS. Informační karta bude obsahovat základní informace o MAS, území působnosti MAS, vize a cíle, kontakty a formy zapojení se do činnosti MAS.

Upgrade internetových stránek MAS

 • V rámci tohoto výstupu dojde k realizaci nových internetových stránek MAS, které budou obsahovat povinnou publicitu a základní informace o území působnosti místního partnerství.
 • Nově aktualizované webové stránky budou obsahovat základní údaje o MAS (stanovy, případně statut, organizační struktura místního partnerství, složení rozhodovacích a kontrolních orgánů, aktuální seznam členů, adresa sídla a kanceláře, kontaktní osoba, telefon, e-mailový kontakt). Dále bude obsahovat povinné výstupy projektu týkající se ISÚ území - základní situační analýza území, SWOT analýza, popis cílů, priorit a opatření, implementační část ISÚ.

Realizace tréninkové výzvy

 • Z důvodu konání několika měkkých akcí v rámci Osvojování dojde k realizaci tréninkové výzvy k předkládání na realizaci konkrétních měkkých akcí.
 • Podvýstupmi tohoto výstupu budou následující dokumenty: vznik hodnotících kritérií pro výběr akcí, výzva k předkládání nabídek, obdržené nabídky, seznam členů hodnotící komise, písemné prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti a zápis z výběru nabídek.
 • V rámci tréninkové výzvy tak bude k podpoře vybrána 1 - 3 akce v regionu. Tréninková výzva proběhne na konci tzv. "implementačního" období, kdy by již mělo dojít k absorbci metody LEADER u členů místního partnerství

AKTIVNĚ BEZ HRANIC | Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci

Projekt MAS 2012: AKTIVNĚ BEZH HRANIC| Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci byl primárně zaměřen na propagaci aktivního stylu života, venkovské turistiky a atraktivizaci venkovského prostoru jako zajímavého místa pro život, projekt byl dále zaměřen na propagaci místních turistických cílů, rurální turistické nabídky a služeb a v neposlední řadě také na podporu drobné venkovské ekonomiky.

Webové stránky projektu s trasami, videi a fotkami najdete zde.