Komunitní projednávání

MAS Bojkovska ve spolupráci s dalšími subjekty v území společně vytvářela novou strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020.

V rámci tvorby strategie byly v území vyplňování dotazníky. Kvantifikovatelná data jsou přehledně prezentována ve formě grafů.

Všem zúčastněným respondentům děkujeme a těšíme se na další spolupráci při projednávání strategie!

Výsledky dotazníkového šetření ke stažení zde: Dotazníkové šetření MAS Bojkovska

MAS také sbírala projektové záměry z celého území od všech subjektů, které jsou také velkým přínosem pro tvorbu strategie, kdy MAS má k dispozici potřeby značného množství subjektů působících v území.

Mas Bojkovska pořádala komunitní projednávání na obcích, mikroregionech a valných hromadách. 

Zástupci obcí, neziskových organizací, podnikatelů a veřejnost se sešli, aby se seznámili s přípravou strategie komunitně vedeného území MAS Bojkovska 2014-2020. Druhým cílem akce byla také propagace MAS směrem k široké veřejnosti.

Příprava strategie probíhala nejen v samotném regionu MAS Bojkovska, ale také v rámci setkání zástupců MAS a CHKO z celého území CHKO Bílé Karpaty, kdy byla diskutována možná témata, která by se mohla stát základem pro budoucí partnerské projekty. Dále proběhlo několik setkání i s ostatními okolními MAS a podnětnými diskuzemi se staly také velkým přínosem při tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Při zpracování SCLLD bylo postupováno v rámci zásad komunitního plánování. Na zpracování SCLLD se podíleli zaměstnanci MAS Bojkovska, místní odborníci z řad starostů obcí, podnikatelů a zástupců NNO, široká veřejnost, strategii také připomínkovali profesionálové v oboru regionálního rozvoje. Byly osloveny všechny členské obce a jejich prostřednictvím i NNO a podnikatelé, aby připravily zásobník projektových záměrů z nejrůznějších oblastí ve svém území na období let 2014 - 2020. Byly sestaveny dotazníky obsahující otázky ze všech oblastí zkoumaných v CLLD. Dotazníky byly odeslány všem členům MAS a subjektům v databázi MAS a také v rámci komunitních projednávání byly předkládány účastníkům. Na zasedání mikroregionů byli starostové blíže informování o SCLLD a potřebě jejího komunitního projednání. Uskutečnili se sezení se zástupci města, podnikatelského a neziskového sektoru a veřejnosti, kde byly účastníkům prezentovány informace o SCLLD a kde na základě jejich podnětů byly stanoveny potřeby a problémy, které se staly podkladem pro SWOT analýzu za celé území MAS Bojkovska. Dále následovalo druhé kolo komunitního projednávání, a to na 2 setkáních, která byla zaměřena tematicky na: veřejný sektor a na soukromý sektor. Byly sbírány další důležité podklady pro tvorbu SCLLD. Sběr informací pro analytickou část vycházel zejména z dat jednotlivých obcí a mikroregionů, Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Zlínského kraje, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a dalších. Strategická část pak vycházela rovněž z komunitního plánování, ke strategii komplementárních dokumentů v rámci MAS, Zlínského Kraje  a vyšších celků a implementační část pak z předávání dobré praxe v rámci setkávání MAS, standardů, zákonů, zkušeností.