2.výzva OPŽP

MAS Bojkovska, z. s. vyhlásila dne 31.10. 2019 výzvu v rámci operačního programu životní prstředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD.

 

Výčet podporovaných aktivit:

 výsadby na nelesní půdě5 zahrnující:

 • - založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  - zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících
  ÚSES,
  - liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  - výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 - 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena
ve výši 2 590 478 Kč

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 31.10.2019
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 02.01. 2019, 18:00

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

  

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do OPŽP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 88. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“ 

 

Dokumenty

 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23. platná od 27. 8. 2019

Odkaz na elektronickou verzi https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

Ostatní dokumenty