6. výzva IROP

Místní akční skupina MAS Bojkovska, z.s. vyhlašuje 4.10.2021 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na posílení bezpečnosti dopravy.

 

Základní předběžné informace:

Termín přijmu žádostí od 04.10.2021 do 08.11.2021 23:00

 

Celková výše alokace výzvy MAS: 1215454,56 Kč

Maximální výše CZV projektu:  1215454,56 Kč

Minimální výše CZV projektu: 500 000 Kč

Forma financování: ex post

Výše spoluúčasti: 5 %

Podporované aktivity:

Bezpečnost dopravy: 

_Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél
silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků
a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy
a místních komunikací, přizpůsobených osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně
přechodů pro chodce a míst pro přecházení
_Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových
komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné
dopravy
_Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo
lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní
komunikace, železniční a tramvajovou dráhu,
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro
pěší
- Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční,
cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření
realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze,
veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)


Oprávnění žadatelé:

Bezpečnost dopravy: 

- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. a obchodní společnosti).

 

Požadované přílohy:

Jsou stanoveny ve výzvě. 

_____________________________________________________________________________

Výběr projektů: 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na dané Opatření.

Pro splnění věcného hodnocení musí projekt dosáhnout minimálně 50 % bodů (25 bodů) z celkového dosažitelného bodového hodnocení (50 bodů).

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí a přílohou této výzvy.

V případě, že projekt splnil minimální bodovou hranici a nezbývá na něj celá požadovaná částka rozpočtu, může PV navýšit alokaci výzvy do výše dotace hraničního projektu po schválení ŘO.

Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů postupuje následovně: v případě stejného počtu bodů je preferován projekt s nižšími způsobilými výdaji v Kč a dále projekt s dřívějším datem a časem podání žádosti.

Více informací v Interních postupech MAS Bojkovska, z.s. - IROP

__________________________________________________________________________

Způsob podání:

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+

Žádost musí být zpracována a podána v elektronické formě v MS2014+, která je k dispozici na webových stránkách

Nutné je zřízení platného elektronického podpisu. Bez něj není možné podávat žádost či projekt administrovat. 

Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce žadatele, příp. osoba k podpisu pověřená.

Více informací naleznete v postupu pro zadávání žádosti v IS KP14+. 

_________________________________________________________________________

VVýzva MAS je navázána na výzvu IROP č. 53

Kromě semináře je možné záměr konzultovat s manažery MAS v době konzultačních hodin, vždy po telefonické domluvě. 

Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 10:00 – 15:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 10:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00 

Dokumenty výzvy:

Dokumenty k výzvě ŘO IROP:

Ostatní dokumenty:

 

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE.