3. Výzva IROP

Místní akční skupina MAS Bojkovska, z.s. vyhlašuje 28.06.2018  výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na posílení bezpečnosti dopravy.

 

Základní předběžné informace:

Termín přijmu žádostí od 28.6.2018 do 30.07.2018 23:59

Celková výše alokace výzvy MAS: 2 105 263,16 Kč

Maximální výše CZV projektu:  600 000 Kč

Minimální výše CZV projektu: 2 000 000 Kč

Forma financování: ex post

Výše spoluúčasti: 5 %

Podporované aktivity:

Terminály: 
- Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R ( forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD).

- V případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je nezbytné přizpůsobit velikosti projektu očekávané vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimodality a využití VHD. 
- Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách.

Bezpečnost dopravy: 
- Zvyšování bezpečnosti dopravy - bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.


Cyklodoprava: 
- Výstavba nových cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. 
- Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktura - stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení. 
- Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň - zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras. Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Oprávnění žadatelé:

Terminály: 
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Bezpečnost dopravy: 
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. a obchodní společnosti).

Cyklodoprava: 
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Požadované přílohy:

Jsou stanoveny ve výzvě. 

_____________________________________________________________________________

Výběr projektů: 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na dané Opatření.

Pro splnění věcného hodnocení musí projekt dosáhnout minimálně 50 % bodů (50 bodů) z celkového dosažitelného bodového hodnocení (100 bodů).

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí a přílohou této výzvy.

V případě, že projekt splnil minimální bodovou hranici a nezbývá na něj celá požadovaná částka rozpočtu, může PV navýšit alokaci výzvy do výše dotace hraničního projektu po schválení ŘO.

Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů postupuje následovně: v případě stejného počtu bodů je preferován projekt s nižšími způsobilými výdaji v Kč a dále projekt s dřívějším datem a časem podání žádosti.

Více informací v Interních postupech MAS Bojkovska, z.s. - IROP

__________________________________________________________________________

Způsob podání:

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+

Žádost musí být zpracována a podána v elektronické formě v MS2014+, která je k dispozici na webových stránkách

Nutné je zřízení platného elektronického podpisu. Bez něj není možné podávat žádost či projekt administrovat. 

Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce žadatele, příp. osoba k podpisu pověřená.

Více informací naleznete v postupu pro zadávání žádosti v IS KP14+. 

_________________________________________________________________________

VVýzva MAS je navázána na výzvu IROP č. 53. 

Dne 23.07.2018 proběhl v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice seminář pro žadatele. 

Kromě semináře je možné záměr konzultovat s manažery MAS v době konzultačních hodin, vždy po telefonické domluvě. 

Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 10:00 – 15:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 10:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00 

Dne 27.08.2018 zasedala výběrová komise a dne 29.08.2018 proběhlo jednání programového výboru. Zápisy z jednání naleznete níže. 

Dokumenty výzvy:

Dokumenty k výzvě ŘO IROP:

Ostatní dokumenty:

 

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE.