Členství v MAS Bojkovska

Členství v MAS

 

Naše sdružení je tvořeno různými subjekty venkovské ekonomiky. Obcemi, neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty. Všechny tyto subjekty jsou obeznámeny s naším Strategickým plánem a chtějí se podílet na jeho plnění a tím přispět k rozvoji našeho regionu. 

Členství v MAS je dobrovolné, přičemž MAS je otevřeným partnerstvím. Členové spolku jsou osoby, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Fyzické a právnické osoby, které byly přijaty za členy MAS, jsou partnery MAS.

 

Kdo se může stát členem MAS?

Členem MAS se může stát každý občan starší 18-let, který je občansky bezúhonný, plně způsobilý k právním úkonům, má trvalé bydliště na území působnosti MAS a splňuje podmínky stanovené těmito stanovami. Členem MAS se může stát kterákoliv právnická osoba se sídlem nebo provozovnou na území působnosti MAS nebo musí prokazatelně na území MAS místně působit (rozhodnutí o místní působnosti takového subjektu schvaluje Valná hromada). Členem MAS nemůže být právnická osoba, na jejíž majetek byla prohlášena likvidace či konkurz.

Jak se můžete stát členy MAS?

Členství v MAS vzniká rozhodnutím Valné hromady na základě podané písemné přihlášky a uzavřené Rámcové partnerské smlouvy s MAS. Valná hromada bez zbytečného odkladu o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele.

Přihláška ke stažení zde

Její doručení je možné osobně či poštou na adresu sekretariátu MAS – Sušilova 952, 687 71 Bojkovice či emailem na adresu manazer@bojkovsko.cz

 

Výhody členů MAS:

- člen je součástí sdružení, které se spolupodílí a stará se o rozvoj našeho regionu

- získávají aktuální informace z dění v regionu

- účast na zasedáních

- účast na různých akcích organizovaných MAS

- konzultace k projektovým záměrům

- v případě aktivního zájmu možno zařadit se do rozhodovacích orgánů

 

Podmínka pro členství:

-          Sídlo/provozovna či trvalé bydliště musí být v regionu MAS Bojkovska

 

Člen MAS má právo:
a)    aktivně se účastnit činnosti MAS,
b)   účastnit se jednání a hlasování nejvyššího orgánu; právo účastnit se jednání ostatních povinných orgánů má pouze v případě, že je členem daného orgánu,
c)    vyžadovat informace o činnosti a hospodaření MAS,
d)   volit a být volen do orgánů MAS, s tím, že jeden člen MAS nemůže být souběžně členem programového výboru, výběrové komise, kontrolní a revizní komise. Jeden člen může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.
e)    určit si zařazení do zájmové skupiny podle své převažující činnosti

Člen MAS má povinnost:

a)    dodržovat stanovy a ostatní vnitřní normy MAS,

b)   plnit přijatá rozhodnutí podle těchto stanov a ostatních norem orgánů MAS a smluvní závazky jimi uzavřené,

c)    účastnit se aktivně práce ve spolku,

d)   platit řádně členské příspěvky,

e)    zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno MAS, dodržovat vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady dobrého soužití.