Organizační struktura

Orgány spolku jsou:

-       Valná hromada – nejvyšší orgán

-       Předseda MAS – individuální statutární orgán

-       Programový výbor – rozhodovací orgán

-       Výběrová komise – výběrový orgán

-       Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Splnění této podmínky se zjišťuje jako podmínka usnášeníschopnosti při každém zasedání Valné hromady a musí být zaznamenáno v zápise z jednání Valné hromady. 

Do kompetence Valné hromady patří zejména:
a)    Schvalování stanov MAS, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů včetně jejich doplňků a změn,
b)   Zřizování povinných orgánů MAS – rozhodovací, kontrolní, výběrový
c)    Volba a odvolávání členů orgánů MAS, vč. statutárního orgánu, stanovení počtu členů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání z funkce, způsob jednání a dobu mandátu,
d)   Nese zodpovědnost za distribuci veřejných finančních prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS – schválení SCLLD, schválení způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů,
e)    Projednání a schválení výsledku hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti MAS, schvalování rozpočtu MAS a jeho změn a plánu činnosti na další období,
f)    Rozhodnutí o přijetí a vyloučení člena MAS,
g)   Rozhodnutí o počtu a zaměření zájmových skupin,
h)   Rozhodnutí o fúzi, zrušení, rozdělení či změně právní formy MAS
i)     Rozhodování počtu a zaměření zájmových skupin
j)     Další rozhodnutí, které stanoví zákon nebo tyto stanovy, nebo která se zásadním způsobem týkají činnosti MAS.

Seznam členů Valné hromady nalezente v "Členové MAS" 

Předseda – individuální statutární orgán

Předseda MAS je individuální statutární orgán MAS, který řídí a organizuje činnost MAS mezi zasedáními Valné hromady. V případě nepřítomnosti Předsedy MAS jej zastupuje fyzická osoba pověřená písemnou plnou mocí, kterou jí udělí Předseda MAS.

Předseda MAS jedná a podepisuje jménem MAS navenek samostatně. Podepisování dokumentů za MAS se děje tak, že k nadepsanému nebo tištěnému názvu MAS připojí podpis předseda MAS, v jeho nepřítomnosti fyzická osoba pověřená písemnou plnou mocí, kterou jí udělí Předseda MAS.

Předseda MAS

Obec Nezdenice Ing. Mgr. Libuše Bídová

Programový výbor – rozhodovací orgán

Programový výbor je povinným orgánem MAS plnícím rozhodovací funkci. Členové Programovacího výboru musí být voleni z členů MAS, přičemž při skladbě Programového výboru musí být vždy dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více než 49 % hlasovacích práv. Doba mandátu členů Programového výboru je čtyřletá, opakované zvolení je možné.

Programový výbor plní zejména tyto kompetence:

 • a)    Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
 • b)   Schvaluje výzvy k podávání projektů,
 • c)    Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu Výběrové komise,
 • d)   Svolává Valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně,
 • e)    Provádí další související činnosti na rozhodovací úrovni, které nespadají do kompetence jiných orgánů MAS.

Seznam členů programového výboru:

Č. Subjekt Zástupce
1 Nezdenice Ing. Mgr. Libuše Bídová
2 Město Bojkovice Mgr. Petr Viceník
3 Jaroslav Staník Bc. Jaroslav Staník
4 ZO ČSOP Veronica Ing. Marie Křiváková
5 ZS Pitín, a.s. Jaroslav Šašinka

Výběrová komise – výběrový orgán

Výběrová komise je povinným orgánem MAS plnícím výběrovou funkci. Členové Výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž musí být vždy dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více než 49 % hlasovacích práv. Doba mandátu členů Výběrové komise je jednoletá, opakované zvolení je možné.

Do kompetence Výběrové komise patří:

 • předvýběr projektů na základě objektivních kritérií,
 • stanovení jejich pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Seznam členů výběrové komise

Č. Subjekt Zástupce
1 Obec Rudice Miroslava Chupíková
2 Rokytnice Antonín Goňa
3 Lopeník Roman Buček 
4 Jiří Bušo Jičí Bušo
5 Jakub Juriga Ing. Jakub Juriga
6 Petr Humpola Petr Humpola
7 Chovanec Ladislav Anna Chovancová

Výběrová komise byla zvolena 19.01.2023 

Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán

Kontrolní a revizní komise je povinný orgán MAS, má tři členy a plní kontrolní funkci.

Do kompetencí Kontrolní a revizní komise patří zejména:

 • a)    Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 • b)   Dohled nad činností MAS a jejím souladem se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 • c)    Nahlížení do účetních knih a jiných dokladů MAS týkajících se činnosti MAS a kontrola obsažených údajů,
 • d)   Svolání mimořádného zasedání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
 • e)    Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
 • a)    Monitoring a hodnocení SCLLD (dozor nad realizací SCLLD a naplňování cílů stanovených v SCLLD, zpracování indikátorového a evaluačního plánu SCLLD a jeho předložení Programovému výboru ke schválení). 

seznam členů kontrolní a revizní komise

Č. Subjekt Zástupce
1 Šumice Mgr. Josef Podešť
2 Agrofiniš, s.r.o. Ing. Radek Lahuta
3 Obec Záhorovice Miroslav Andrlík