Profil

Co je to Místní akční skupina (MAS)?

  • Místní akční skupina je neziskové, nepolitické sdružení občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spojuje zájem o rozvoj určitého území.
  • Místní partnerství působí na uceleném venkovském území s počtem obyvatel od 10 000 do 100 000. Plošně je vymezeno územní působností MAS.
  • MAS je z principu neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování.
  • Občanská společnost a partneři ze soukromého sektoru by měli mít minimálně 50% rozhodovacích práv a žádná zájmová skupina by neměla mít více než 49% hlasů.
  • MAS má svou vlastní specifickou, rozvojovou strategii (tzv. Integrovanou strategii území), kterou se zavazuje na svém integrovaném území naplňovat.
  • Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Činnost MAS tedy bývá zaměřena na ochranu nejvýznamnějších přírodních či kulturních hodnot v území, podporu občanských iniciativ a středního podnikání, rozvoj místního zemědělství, využití volného času, rozvoj infrastruktury a cestovního ruchu.
  • Výhoda MAS spočívá v tzv. „bottom – up“ přístupu, kdy iniciativa při rozvoji regionu vychází „ze zdola“. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. V tomto smyslu tedy MAS umožňuje, aby o rozvoji rozhodovali sami obyvatelé a nikoliv centrální úřady.
  • MAS má svoje stanovy, organizační řád a strukturu.
  • Fungování MAS je založeno na metodě Leader.
  • MAS funguje jako zprostředkovatel a administrátor grantů a dotací (finanční podpory z EU a z národních programů) pro fyzické i právnické osoby z regionu, v němž působí. MAS zveřejňuje výzvy pro místní žadatele o granty, zajišťují konzultace, administrativu, hodnocení a výběr projektů k financování, realizují informační, vzdělávací a poradenské činnosti.