Archiv novinek

Rozšíření aktivit OPŽP

Ve stávajícím programovém rámci OPŽP je nyní alokováno 2,6 mil Kč. V rámci Operačního programu Životní prostřední dojde k rozšíření podporovaných aktivit a každé MAS bude navýšena alokace o 10 mil Kč.

V rámci stávajícího programového rámce s alokací 2,6 mil. Kč je možné podpořit následující aktivity:

Výsadba dřevin na nelesní půdě (př. liniové a skupinové výsadby dřevin, aleje, stromořadí, remízky apod.), následná péče o vysazené dřeviny,  a to po dobu 3 let. 

Žadatelem mohou být:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vsoké školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve, náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Minimální a maximální výše dotace:

Bude stanovena na výzvě. 

Preferovány budou projekty s tímto zaměřením:

-      lokality – národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka,

-      projekt je zaměřen na obnovu či zachování přírodních hodnot v daném území,

-      byl dodržen soulad s horizontálními pravidly,

-      projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu.

_____________________________________________________________________________________

Navýšená alokace 10 mil. Kč podporuje nové aktivity: 

Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2)

·  založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (100%)

·  zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES (80%) 

Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5.)

·  podpora opatření zamezujících vodní erozi (75%)

  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.)
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.)
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.)

·  podpora opatření zamezujících větrné erozi (75%)

  • obnova či zakládání větrolam

Žadatelem aktivity ÚSES a Protierozní opatření mohou být: 

Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající.
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita OPŽP 4.4.1)

·  Zakládání/ obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch (60%)

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízků, prúlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
  • jakou součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)
  • součástí realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Žadatelem mohou být:

Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající.

______________________________________________________________________________________

Bližší informace k novým aktivitám naleznete v odkazovaných aktivitách OPŽP, které jsou uvedeny za názvem nové podporované aktitivy. 

Pro realizaci výše vyjmenovaných opatření je nutná změna strategie, která zahrnuje určitý proces příprav a schvalování.

Vyhlašování výzvy je možné pouze od 8/2018 do 2/2019.

Z tohoto důvodu prosíme všechny, kdo by měli zájem realizovat projekt v rámci OPŽP o nahlášení dané aktivity do konce roku, aby mohla být zapracována do strategie.