Archiv novinek

‼️ Nově pro žadatele v rámci PRV ‼️

Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“) musí být zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích (dále jen „Evidence skutečných majitelů“) dle § dle § 118b a násl. zákona o veřejných rejstřících; V případě vyzvání ze strany SZIF, EK nebo EÚD musí být žadatel/příjemce dotace schopen informace uvedené v Evidenci skutečných majitelů doložit průkaznými dokumenty. Právnické osoby registrované mimo režim veřejných rejstříků podle zákona o veřejných rejstřících doloží skutečného majitele na případnou výzvu SZIF.

Právnickou osobou veřejného práva se pro účely těchto Pravidel rozumí zejm. Česká republika, organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek a jeho příspěvková organizace, případně právnická osoba 100% vlastněná územně samosprávným
celkem, dobrovolné sdružení obcí, regionální rada regionu soudržnosti, Evropské seskupení pro územní spolupráci, veřejná a státní vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, profesní komora zřízená zákonem, státní a národní podnik státní organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České
republiky, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká tisková kancelář.