Archiv novinek

Avízo 2. výzva IROP

Místní akční skupina MAS Bojkovska, z.s. plánuje v dubnu 2018 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na posílení bezpečnosti dopravy.

Základní předběžné informace:

Předpokládaný termín přijmu žádostí: květen/červen

Celková výše alokace výzvy MAS: 8 421 052 Kč

Minimální výše CZV projektu: 600 000 Kč

Maximální výše CZV projektu: 6 500 000 Kč

Forma financování: ex post

Výše spoluúčasti: 5 %

Podporované aktivity:

Terminály:
- Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R ( forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD).

- V případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je nezbytné přizpůsobit velikosti projektu očekávané vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimodality a využití VHD.
- Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách.

Bezpečnost dopravy: 
- Zvyšování bezpečnosti dopravy - bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.


Cyklodoprava:
- Výstavba nových cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava.
- Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktura - stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.
- Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň - zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras. Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Oprávnění žadatelé:

Terminály:
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Bezpečnost dopravy:
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. a obchodní společnosti).

Cyklodoprava:
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Výzva MAS je navázána na výzvu IROP č. 53.