Archiv novinek

Harmonogram výzev 2018

Dne 8.1.2018 byl v součinnosti s Programovým výborem MAS vytvořen a následně schválen Harmonogram výzev MAS pro rok 2018.

MAS Bojkovska se v roce 2018 chystá vyhlásit celkem 5 výzev.

V rámci operačního programu IROP bude vyhlášena jedna výzva, která je zaměřena na celkem tři aktivity: Bezpečnost dopravy, Terminály a Cyklodoprava. Alokace přesáhla 6 mil. Kč. 

V operačním programu PRV plánuje MAS vyhlásit dvě výzvy. První z nich obsahuje dvě Fiche. Fiche 1 podporuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností, konkrétně může zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy. Fiche 3  podporuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Druhá výzva je zacílena na podnikatelské subjekty a zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.

Díky navýšení alokace Operačního programu ŽP se MAS Bojkovska chystá vyhlásit dvě výzvy. V rámci stávajícího programového rámce s alokací 2,2 mil. Kč je možné podpořit následující aktivity: Výsadba dřevin na nelesní půdě (př. liniové a skupinové výsadby dřevin, aleje, stromořadí, remízky apod.) a následná péče o vysazené dřeviny,  a to po dobu 3 let. 

Navýšená alokace 10 mil. Kč podporuje tyto aktivity: Realizace ÚSES, Protierozní opatření a Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Více informací naleznete v samotném Harmonogramu výzev 2018 a také v jednotlivých programových rámcích Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska, z.s. pro období 2014-2020.