Archiv novinek

1.Výzva IROP

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 6.12.2017 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na posílení dostupnosti a kvality vzdělávání.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 6.12.2017 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 6.12.2017 10:00

Datum a čas zahájení příjmů žádostí o podporu v MS2014+: 6.12.2017 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.01.2018 0:00

_______________________________________________________

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2014

Datum ukončení realizace projektu: 12.11.2020

_______________________________________________________

Celková alokace: 7 202 746 Kč

Výše způsobilých výdajů: 400 000 - 3 000 000 Kč

_______________________________________________________

Typy podporovaných projektů: 

- infrastruktura pro základní vzdělání v základních školách 

- infrastruktura škol a školských zařízení pro střední vzdělávání 

- infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

_______________________________________________________

Oprávnění žadatelé:

Společné pro všechny aktivity: 
- kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zakládané nebo zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.


Aktivita: Infrastruktura základních škol: 
- škola a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,  další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.


Aktivita Infrastruktura škol a školských zařízení pro střední vzdělávání: 
- škola a školské zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.


Aktivita Infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání: 
- škola a školské zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

_____________________________________________________________________________

Požadované přílohy:

Jsou stanoveny ve výzvě. 

_____________________________________________________________________________

Výběr projektů: 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na dané Opatření.

Pro splnění věcného hodnocení musí projekt dosáhnout minimálně 50 % bodů (40 bodů) z celkového dosažitelného bodového hodnocení (80bodů).

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí a přílohou této výzvy.

V případě, že projekt splnil minimální bodovou hranici a nezbývá na něj celá požadovaná částka rozpočtu, může PV navýšit alokaci výzvy do výše dotace hraničního projektu po schválení ŘO.

Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů postupuje následovně: v případě stejného počtu bodů je preferován projekt s nižšími způsobilými výdaji v Kč a dále projekt s dřívějším datem a časem podání žádosti.

Více informací v Interních postupech MAS Bojkovska, z.s. - IROP

__________________________________________________________________________

Způsob podání:

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+

Žádost musí být zpracována a podána v elektronické formě v MS2014+, která je k dispozici na webových stránkách

Nutné je zřízení platného elektronického podpisu. Bez něj není možné podávat žádost či projekt administrovat. 

Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce žadatele, příp. osoba k podpisu pověřená.

Více informací naleznete v postupu pro zadávání žádosti v IS KP14+. 

_________________________________________________________________________

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 68: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD.

Dne 14.12.2017 od 15:00 proběhne v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice seminář pro žadatele. Více informací v pozvánce.

Kromě semináře je možné záměr konzultovat s manažery MAS v době konzultačních hodin, vždy po telefonické domluvě. 

Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 10:00 – 15:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 10:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00 

_______________________________________________________________________

Dokumenty výzvy:

Dokumenty k výzvě ŘO IROP:

Ostatní dokumenty:

 

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE.