Archiv novinek

Plánovaná výzva

Místní akční skupina MAS Bojkovska, z.s. plánuje v listopadu 2017 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na posílení dostupnosti a kvality vzdělávání.

Základní předběžné informace:

Předpokládaný termín přijmu žádostí: prosinec 2017 – leden 2018

Celková výše alokace výzvy MAS: 7 202 746 Kč

Minimální výše CZV projektu: 400 000 Kč

Maximální výše CZV projektu: 3 000 000 Kč

Forma financování: ex post

Výše spoluúčasti: 5 %

Podporované aktivity: 

Infrastruktura pro základní vzdělávání v základních školách

  • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích; v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd; ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
  • Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.
  • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední vzdělávání

  • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
  • Rozšiřování středních odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.
  • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělání sociálně vyloučeným osobám.
  • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.  

Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

  • Stavební úpravy (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.398/2009 Sb.) pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblastech technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Doplňková aktivita - podporováno bude zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

Oprávnění žadatelé:

Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy; Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; Kraje; Obce; Organizace zřizované a zakládané kraji; Organizace zřizované a zakládané obcemi; Nestátní neziskové organizace; Církve; Církevní organizace a Organizační složky státu. 

Výzva MAS je navázána na výzvu IROP č. 68.