Archiv novinek

Seminář k využití CLLD v operačních programech 2014–2020

Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (MZe) pořádala diskuzní seminář Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014–2020 (CLLD v OP 2014–2020). Seminář se konal v úterý 3. března na ministerstvu zemědělství v Praze a byl určen výhradně pro zástupce místních akčních skupin, ministerstev, řídících orgánů, členů vyjednávacího týmu a pozvaných hostů.

manažerka MAs Bojkovska se semináře také zúčastnila. Na 220 účastníků na akci přivítal předseda NS MAS František Winter a náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková. Paní náměstkyně na úvod shrnula vývoj nastavování komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Programu rozvoje venkova. Dále uvedla, že některé z ostatních operačníchprogramů, i když neměly jako PRV povinnost metodu LEADER použít, ji prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje do svých programů zařadily.

IMG_3023

První příspěvek se týkal již zmiňovaného Programu rozvoje venkova (PRV), který v nastavení uplatňuje možnost zapojení všech MAS. Lucie Krumpholcová upozornila, že prvním milníkem pro MAS je splnit podmínky Standardizace MAS dle vládou schválené metodiky a tím prokázat, že jako MAS splňují nastavení partnerství jak dle podmínek EU, tak i dle zpřesnění požadavků ČR. Program je zaměřen na zemědělská, lesnická a potravinářská témata a tímto směrem se také budou ubírat projekty konečných žadatelů, a také i projekty spolupráce MAS.

Dále byl představen Integrovaný regionální operační program (IROP) v gesci ministerstva pro místní rozvoj. Tento program nahrazuje v novém období regionální operační programy. Jeho cílem je zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V úvodu Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů, uvedl nejčastější omyly chápání ESI fondů a zdůraznil opomíjení nutnosti napojení tematické a územní koncentrace v operačním programu.

Po krátké přestávce ředitel odboru koordinace strukturálních fondů na ministerstvu průmyslu a obchodu Břetislav Grégr informoval o nastavení operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), kde bohužel nebylo umožněno CLLD aplikovat. Důležitou informací byla příprava první výzvy programu podpory Technologie, která je plánována již na duben 2015 a je zaměřena na malé a střední podniky. Pro MAS je to  možnost pomoci svému území se v OP orientovat a pomoci při přípravě žádostí.

Operační program zaměstnanost (OP Z) byl dalším programem, který představila Helena Petroková za ministerstvo PRÁCE a sociálních věcí. CLLD je uplatněno v samostatné investiční prioritě 3 v rámci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Cílovou skupinou nejsou jen osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, ale je kladen důraz na zaměstnanost a navrácení osob na trh práce.

IMG_2994

Školy, školská zařízení a vzdělávání, téma operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro venkov. Stejně jako v OP PIK není v tomto OP uplatněn komunitně vedený místní rozvoj s možností realizace strategií komunitně vedeného místního rozvoje výběrem projektů na místní úrovni. Helena Barbořáková za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy však zvýraznila roli MAS v regionech jako platformy pro partnerství místních subjektů. To je v operačním programu nepřímo využito a prostřednictvím 300 mil. Kč přesunutých do IROP také financováno. MAS mají možnost chopit se úkolu animace škol jak v oblasti vzájemné spolupráce, tak i v přípravě jednotlivých projektů. Uvedena byla také informace o tvorbě místních akčních plánů (MAP), kde se do výzvy plánované v polovině května mohou přihlásit o realizaci také MAS. Zmíněna byla i možná podpora z operačního programu na komunitní školy, což je také téma blízké MAS s ohledem na spolupráci a rozvoj života ve venkovských oblastech.

Posledním příspěvkem po vyčerpávajícím dnu plném informací bylo představení nastavení CLLD v Operačním programu Životní prostředí. Za ministerstvo životního prostředí se semináře účastnila Barbora Holková a za Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR Anna Limrová. S nastavením CLLD v OP byly MAS seznámeny již dříve. Na jednání byla zdůrazněna potřeba využít možností MAS při řešení v problémových územích se schválenými plány péče na likvidaci a omezení výskytu vybraných invazních druhů rostlin a výsadbu dřevin na nelesní půdě. Jsou to oblasti, kde se dlouhodobě nedaří dané problémy vyřešit a MAS zde mohou využít svých schopností v provazbách jednotlivých subjektů. Dle předem daných parametrů budou vybrány MAS s dostatečnou alokací jak na realizaci vlastního projektů, tak i na výběr projektů koncových žadatelů.

Seminář byl pořádán na žádost MAS a za organizátory doufáme, že ucelený přehled šesti operačních programů pomůže MAS se v evropských a strukturálních investičních fondech více orientovat a dále pokračovat na dopracování svých integrovaných strategií a koncem letních prázdnin je předložit k posouzení na MMR k podpoře.

Přehled aktuální výše alokací na realizaci CLLD 2014–2020 dle podkladů ze semináře:

tab alokace

Kurz 27,50 Kč

Seminář byl jedním z mnoha, které NS MAS pořádala a bude pořádat k přípravě strategií komunitně vedeného místního rozvoje včetně jejich implementace a realizace prostřednictvím evropských financí z operačních programů.

Více zde

logo-NSMAS-banner            Logo MZe - bez CR