Stanovy

STANOVY
 
zapsaného spolku „MAS Bojkovska, z. s.“
 
1.     Článek – Název a sídlo spolku, základní ustanovení
1.1.   Spolek se nazývá: MAS Bojkovska, z. s. (dále jen „MAS“)
1.2.   Sídlo spolku je na adrese: Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
1.3.   MAS je zapsána v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle L, vložce 11422
1.4.   IČ: 27012239
1.5.   MAS byla založena ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. a v návaznosti na iniciativu Společenství pro rozvoj venkova (LEADER +).
1.6.   MAS je v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, zapsaným spolkem, v němž se dobrovolně sdružují fyzické a právnické osoby vedené společným zájmem naplňování účelu a cílů spolku uvedených v článku 2 ve prospěch venkova na území MAS.
1.7.   Území působnosti MAS je vymezeno správním územím obcí, které udělily souhlas se zařazením území obce do územní působnosti MAS.
1.8.   MAS se řadí mezi místní akční skupiny a představuje partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem zastupující místní socioekonomické zájmy, které působí na vymezeném subregionálním území.
1.9.   MAS má postavení samostatné právnické osoby vystupující v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. MAS se při své činnosti řídí těmito stanovami, vnitřními předpisy, obecně závaznými právními předpisy České republiky a přiměřeně též zásadami vydanými Evropskou komisí pro činnost místních akčních skupin a komunitně vedený místní rozvoj.
 
2.     Článek – Účel a cíle spolku, činnosti spolku
2.1.   MAS je veřejně prospěšným a nepolitickým spolkem, který podporuje své členy i ostatní subjekty v regionu v jednotlivých rozvojových projektech a aktivitách. Využívá k tomu vlastních zdrojů z území, stejně jako podpory finančních prostředků z Evropské unie a z národních dotačních a grantových programů
2.2.   Základním cílem MAS je zlepšování kvality života, zvýšení ekonomické prosperity a trvale udržitelný rozvoj území při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru, vzájemné spolupráci, otevřenosti, síťování, strategickém plánování a zavádění inovací. MAS při své činnosti dbá na ochranu přírody, krajiny a kulturního bohatství, ctí dobré mezilidské vztahy a udržování tradic.
2.3.   MAS vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů. Žádná z hlavních činností MAS není vykonávána jako podnikatelská činnost. Hlavní činnosti MAS jsou financovány především z členských příspěvků, dotací, grantů, darů a ze zisku z vedlejších činností.
2.4.   MAS provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
a) komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD). SCLLD je ucelený rozvojový dokument vztahující se na území MAS, kde propojuje subjekty, záměry a zdroje.
b) tvorba a realizace dalších dílčích strategií a plánů rozvoje území MAS,
c) realizace podpůrných programů MAS nad rámec SCLLD,
d) koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj území,
e) navazování kontaktů a spolupráce, výměna zkušeností, příkladů dobré praxe a realizace společných projektů s obdobnými českými i zahraničními organizacemi,
f) propagace území MAS a místních aktérů na něm působících,
g) tvorba metodických a informačních materiálů určených pro školní, mimoškolní a celoživotní vzdělávání,
h) poskytování poradenství,
i) zajištění informovanosti obyvatel a návštěvníků území MAS, pravidelná komunikace s veřejnoprávními institucemi i širokou veřejností,
j) organizace odborných seminářů, konferencí, exkurzí, kulturních, vzdělávacích, osvětových a společenských akcí pro odbornou a širokou veřejnost,
k) vydávání publikací, tiskovin a multimédií,
l) organizace stáží a odborných praxí pro studenty,
m) tvorba odborných studií a analýz,
n) podpora výroby a odbytu regionálních produktů,
o) ochrana rázu a hodnoty krajiny, sídel a ochrana životního prostředí,
p) podpora multifunkčního zemědělství,
q) trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu,
r) mezisektorová spolupráce na rozvoji lidských zdrojů a mezigenerační soudružnosti.
2.5.   Vedle hlavní činnosti vyvíjí MAS též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejíž účel je v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
3.     Článek - Členství
3.1.   Členství v MAS je dobrovolné, přičemž MAS je otevřeným partnerstvím. Členové spolku jsou osoby, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Fyzické a právnické osoby, které byly přijaty za členy MAS, jsou partnery MAS.
3.2.   Členem MAS se může stát každá fyzická osoba starší 18-let (podnikající i nepodnikající), která je občansky bezúhonná a plně způsobilá k právním úkonům. Členem MAS se může stát také kterákoliv právnická osoba. Každý člen MAS – partner musí splňovat podmínky stanovené těmito stanovami a musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště či sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na území MAS místně působit (rozhodnutí o místní působnosti takového subjektu schvaluje Valná hromada). Členem MAS nemůže být právnická osoba, na jejíž majetek byla prohlášena likvidace či konkurz.
3.3.   Členství v MAS vzniká rozhodnutím Valné hromady na základě podané písemné přihlášky a uzavřené Rámcové partnerské smlouvy s MAS. Valná hromada bez zbytečného odkladu o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele.
3.4.   MAS vede seznam členů, ve kterém zápisy a výmazy provádí pracovníci kanceláře MAS dle rozhodnutí Valné hromady. Seznam členů bude s udělením souhlasu všech členů MAS zpřístupněn v tištěném provedení v kanceláři MAS, dále bude zpřístupněn pro interní potřebu ministerstev ČR nebo pověřených administrátorů programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a taktéž bude zveřejněn na internetových stránkách MAS.
3.5.   Členství v MAS zaniká:
a)    vystoupením – členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena o vystoupení doručeno do sídla MAS,
b)   vyloučením na základě rozhodnutí Valné hromady,
c)    úmrtím člena - fyzické osoby,
d)   zánikem právnické osoby,
e)    zrušením MAS.
3.6.   Člen může být vyloučen rozhodnutím Valné hromady, jestliže:
a)    se dopustí hrubého porušení zásad soužití ve spolku, které ohrozilo její řádný chod nebo znehodnotilo činnost, dobré jméno či význam poslání MAS,
b)   porušuje nebo neplní povinnosti člena vyplývající ze stanov, ačkoliv byl již písemně vyzván příslušným orgánem spolku, aby od takového jednání upustil,
c)    způsobil svým jednáním MAS nikoliv nepatrnou hmotnou nebo jinou majetkovou újmu,
d)   byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin
3.7.   Proces vyloučení se řídí ustanovením § 239 – 242 občanského zákoníku.
3.8.   Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků.
4.     Článek - Práva a povinnosti člena
4.1.   Člen MAS má právo:
a)    aktivně se účastnit činnosti MAS,
b)   účastnit se jednání a hlasování nejvyššího orgánu; právo účastnit se jednání ostatních povinných orgánů má pouze v případě, že je členem daného orgánu,
c)    vyžadovat informace o činnosti a hospodaření MAS,
d)   volit a být volen do orgánů MAS, s tím, že jeden člen MAS nemůže být souběžně členem programového výboru, výběrové komise, kontrolní a revizní komise. Jeden člen může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.
e)    určit si zařazení do zájmové skupiny podle své převažující činnosti
4.2.   Člen MAS má povinnost:
a)    dodržovat stanovy a ostatní vnitřní normy MAS,
b)   plnit přijatá rozhodnutí podle těchto stanov a ostatních norem orgánů MAS a smluvní závazky jimi uzavřené,
c)    účastnit se jednání těch orgánů MAS, jejichž je členem; v případě absence se řádně předem omluvit,
d)   platit řádně členské příspěvky,
e)      být zařazen do jedné ze zájmových skupin podle své převažující činnosti,
f)    zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno MAS, dodržovat vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady dobrého soužití.
 
5.     Článek - Orgány MAS
5.1.   Orgány spolku jsou:
-       Valná hromada – nejvyšší orgán
-       Předseda MAS – individuální statutární orgán
-       Programový výbor – rozhodovací orgán
-       Výběrová komise – výběrový orgán
-       Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán
5.2.   Valná hromada
5.2.1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS s rovným hlasovacím právem. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Splnění této podmínky se zjišťuje jako podmínka usnášeníschopnosti při každém hlasování Valné hromady a musí být zaznamenáno v zápise z jednání Valné hromady. V případě, že tato skutečnost nastává, provádí se přepočet hlasů tak, aby byla podmínka splněna. Způsob přepočtu hlasů je uveden v Jednacím řádu MAS Bojkovska, z. s..
 
5.2.2.      Při zachování pravidla dle bodu 5.2.1. je Valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Pokud svolaná Valná hromada není usnášeníschopná, koná se náhradní Valná hromada se stejným programem o 30 min později oproti hodině uvedené na pozvánce na předcházející Valnou hromadu, která nebyla usnášeníschopná. Tato náhradní Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 10 členů spolku.
 
5.2.3.      Je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji na zasedání Valné hromady zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 
5.2.4.      Zasedání Valné hromady svolává nejméně jedenkrát ročně Programový výbor, přičemž další zasedání může svolat také Předseda MAS, a to písemnými, případně mailovými pozvánkami doručenými nejméně 7 dnů před datem zasedání. Mimořádné zasedání Valné hromady musí být svoláno v případě, že o to písemně požádá alespoň třetina všech členů MAS nebo kontrolního orgánu spolku, nebo v případě, kdy tak určí tyto Stanovy. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
 
5.2.5.      Jednání zasedání Valné hromady se řídí ustanovením § 249 – 254 občanského zákoníku a v podrobnostech, které občanský zákoník neupravuje, jednacím řádem schváleným Valnou hromadou.
 
5.2.6.      Počet členů MAS je nejméně 21, zároveň poměr počtu členů vůči počtu obyvatel územní působnosti MAS je minimálně 1:2000.
 
5.2.7.      Do kompetence Valné hromady patří zejména:
a)    Schvalování stanov MAS, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů včetně jejich doplňků a změn,
b)   Zřizování povinných orgánů MAS – rozhodovací, kontrolní, výběrový
c)    Volba a odvolávání členů orgánů MAS, vč. statutárního orgánu, stanovení počtu členů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání z funkce, způsob jednání a dobu mandátu,
d)   Nese zodpovědnost za distribuci veřejných finančních prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS – schválení SCLLD, schválení způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů,
e)    Projednání a schválení výsledku hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti MAS, schvalování rozpočtu MAS a jeho změn a plánu činnosti na další období,
f)    Rozhodnutí o přijetí a vyloučení člena MAS,
g)   Rozhodnutí o počtu a zaměření zájmových skupin,
h)   Rozhodnutí o fúzi, zrušení, rozdělení či změně právní formy MAS
i)     Rozhodování počtu a zaměření zájmových skupin
j)     Další rozhodnutí, které stanoví zákon nebo tyto stanovy, nebo která se zásadním způsobem týkají činnosti MAS.
5.3.   Předseda – individuální statutární orgán
5.3.1.      Statutárním zástupcem MAS je Předseda MAS.
 
5.3.2.      Předseda MAS je individuální statutární orgán MAS, který řídí a organizuje činnost MAS mezi zasedáními Valné hromady. V případě nepřítomnosti Předsedy MAS jej zastupuje fyzická osoba pověřená písemnou plnou mocí, kterou jí udělí Předseda MAS.
5.3.3.      Předseda MAS je volen Valnou hromadou. Doba mandátu Předsedy MAS je čtyřletá, opakované zvolení je možné.
5.3.4.      Předseda MAS jedná a podepisuje jménem MAS navenek samostatně. Podepisování dokumentů za MAS se děje tak, že k nadepsanému nebo tištěnému názvu MAS připojí podpis předseda MAS, v jeho nepřítomnosti fyzická osoba pověřená písemnou plnou mocí, kterou jí udělí Předseda MAS.
5.4.   Programový výbor – rozhodovací orgán
5.4.1.      Programový výbor je povinným orgánem MAS plnícím rozhodovací funkci. Členové Programovacího výboru musí být voleni z členů MAS, přičemž při skladbě Programového výboru musí být vždy dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více než 49 % hlasovacích práv. Doba mandátu členů Programového výboru je čtyřletá, opakované zvolení je možné.
 
5.4.2.      Programový výbor tvoří předseda MAS a 4 další členi MAS zvolení Valnou hromadou.
 
5.4.3.      Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné.
 
5.4.4.      Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 
5.4.5.      Programový výbor volí a odvolává předsedu z řad svých členů. Předseda Programového výboru svolává a řídí zasedání Programového výboru.
 
5.4.6.      Programový výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Usnesení je přijato, jestliže je schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rozhodování o výběru projektů musí být dále dodržena podmínka, že nejméně 50 % hlasů mají členové nenáležející k veřejnému sektoru. Zaměstnanci MAS nejsou členy Programového výboru a mají pouze hlas poradní.
 
5.4.7.      Programový výbor plní zejména tyto kompetence:
a)    Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
b)   Schvaluje výzvy k podávání projektů,
c)    Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu Výběrové komise,
d)   Svolává Valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně,
e)    Provádí další související činnosti na rozhodovací úrovni, které nespadají do kompetence jiných orgánů MAS.
5.5.   Výběrová komise – výběrový orgán
5.5.1.      Výběrová komise je povinným orgánem MAS plnícím výběrovou funkci. Členové Výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž musí být vždy dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více než 49 % hlasovacích práv. Doba mandátu členů Výběrové komise je jednoletá, opakované zvolení je možné.
 
5.5.2.      Výběrovou komisi tvoří 7 členů zvolených Valnou hromadou.
 
5.5.3.      Je-li členem výběrového orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 
5.5.4.      Je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji na zasedání Výběrové komise zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Zaměstnanci nejsou členy Výběrové komise a mají v ní pouze hlas poradní.
 
5.5.5.      Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné.
 
5.5.6.      Výběrová komise volí a odvolává předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání Výběrové komise.
 
5.5.7.      Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Usnesení Výběrové komise je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Při rozhodování o předvýběru projektů musí být dále dodržena podmínka, že nejméně 50 % hlasů mají členové nenáležející k veřejnému sektoru.
 
5.5.8.      Do kompetence Výběrové komise patří:
-       předvýběr projektů na základě objektivních kritérií,
-       stanovení jejich pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.
5.6.   Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán
5.6.1.      Kontrolní a revizní komise je povinný orgán MAS, má tři členy a plní kontrolní funkci.
 
5.6.2.      Členové Kontrolní a revizní komise musí být voleni z řad členů MAS. Doba mandátu členů Kontrolní a revizní komise je čtyřletá, opakované zvolení je možné. Členem Kontrolní a revizní komise nemůže být zvolen Předseda MAS a zaměstnanci MAS, ani členové Programového výboru a Výběrové komise.
 
5.6.3.      Je-li členem kontrolní a revizní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 
5.6.4.      Hlasovací právo členů kontrolní a revizní komise je rovné. Kontrolní a revizní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Usnesení je přijato, jestliže je schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 
5.6.5.      Kontrolní a revizní komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání Kontrolní a revizní komise.
 
5.6.6.      Zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti podává Kontrolní a revizní komise Valné hromadě nejméně jedenkrát ročně.
 
5.6.7.      Do kompetencí Kontrolní a revizní komise patří zejména:
a)    Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
b)   Dohled nad činností MAS a jejím souladem se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
c)    Nahlížení do účetních knih a jiných dokladů MAS týkajících se činnosti MAS a kontrola obsažených údajů,
d)   Svolání mimořádného zasedání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
e)    Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
a)    Monitoring a hodnocení SCLLD (dozor nad realizací SCLLD a naplňování cílů stanovených v SCLLD, zpracování indikátorového a evaluačního plánu SCLLD a jeho předložení Programovému výboru ke schválení).
5.7.   Ukončení výkonu funkce
5.7.1.                 Výkon funkce ve volených orgánech končí:
a)    uplynutím funkčního období,
b)   rezignací,
c)    dohodou o ukončení členství,
d)   smrtí,
e)    odvoláním.
 
5.7.2.      Každá osoba, jež je členem voleného orgánu, má právo ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným MAS. Valná hromada je povinna na svém nejbližším zasedání zvolit do funkce novou osobu na uvolněné místo. Funkce odstupujícího člena voleného orgánu zaniká uplynutím dvou měsíců po té, kdy je písemné oznámení o odstoupení doručeno MAS.
 
5.7.3.      Člen, s nímž uzavřela MAS dohodu o ukončení funkce, odstupující člen a odvolaný člen je povinen učinit, resp. zajistit v rámci výkonu své dosavadní funkce všechny neodkladné úkony tak, aby MAS nevznikla žádná škoda.
 
6.     Článek  - Kancelář MAS
6.1.   MAS zřizuje Kancelář MAS pro zabezpečení administrativních a technických činností MAS v souvislosti s realizací SCLLD. Pracovníky Kanceláře MAS v pracovněprávním vztahu jsou: vedoucí zaměstnanec – manažer pro realizaci SCLLD, manažer, účetní, příp. další pracovníci.
6.2.   Vedoucí zaměstnanec – manažer pro realizaci SCLLD je osoba na manažerské pozici s pravomocemi a odpovědnostmi za realizaci SCLLD. Uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD schvaluje Programový výbor. Vedoucí zaměstnanec je oprávněný jednat za MAS v rozsahu vymezeném vnitřní směrnicí či plnou mocí, kterou mu vystaví Předseda, a to zejména jednat v administrativních záležitostech MAS dle rozhodnutí orgánů MAS.
6.3.   Manažer je oprávněný jednat za MAS v rozsahu vymezeném vnitřní směrnicí či plnou mocí, kterou mu vystaví Předseda MAS, a to zejména jednat v administrativních záležitostech MAS dle rozhodnutí orgánů MAS.
 
6.4.   Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem MAS a nese odpovědnost za správnost účetní evidence. Účetní není členem MAS.
6.5.   Manažeři a další zaměstnanci MAS nejsou členy MAS, jsou však oprávněni účastnit se všech jednání Valné hromady, Programového výboru, Výběrové komise a Kontrolní a revizní komise.
6.6.   MAS musí mít internetové stránky, které obsahují minimálně tyto informace:
a)    Zřizovací dokumenty (stanovy MAS),
b)   Aktuální seznam členů MAS,
c)    Adresa sídla kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby,
d)   Mapa územní působnosti,
e)    Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS.
 
7.     Článek - Zásady hospodaření MAS
7.1.   MAS hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně platnými zákony a předpisy samostatně v rámci své právní osobnosti, vede o něm účetnictví, jiné záznamy a dokumentaci a může majetek převádět a disponovat s ním v rozsahu vlastnických práv. MAS vede účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (nelze uplatnit §38a). Činnosti a služby související s realizací SCLLD jsou v účetnictví odděleny od ostatních činností.
7.2.   Hospodaření MAS se řídí rozpočtem schváleným Valnou hromadou.
7.3.   S finančními prostředky MAS v rámci schváleného rozpočtu disponuje statutární orgán – Předseda MAS a dále Účetní v rámci svého pověření pracovními úkoly. Za hospodaření MAS odpovídá Předseda MAS.
7.4.   Majetek MAS tvoří hmotný a nehmotný majetek, fondy, peněžní prostředky, pohledávky a jiná majetková práva. Majetek spolku včetně peněžních a jiných výnosů může být využit jen k cílům, k nimž byl spolek vytvořen. MAS může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem jiných organizací či státu v souladu s příslušnými právními předpisy.
7.5.   Zdroje majetku MAS jsou zejména:
a) hmotný majetek a majetková práva,
b) řádné a mimořádné členské příspěvky,
c) výnosy z organizovaných aktivit při naplňování cílů MAS,
d) dary, dotace, příp. jiné příspěvky od územních samosprávných celků a dalších subjektů,
e) výnosy z vedlejší činnosti spolku, kapitálových vkladů a úroků.
 
7.6.   MAS neručí za závazky svých členů ani jiných subjektů.
 
8.     Článek – Zrušení, likvidace a zánik MAS
8.1.   MAS se ruší rozhodnutím Valné hromady MAS nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených § 268 občanského zákoníku.
8.2.   Valná hromada MAS současně s rozhodnutím o zrušení MAS jmenuje likvidátora MAS. Likvidátor sestaví soupis majetku MAS, který zpřístupní v sídle MAS. O zveřejnění seznamu členy MAS vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu. V ostatním likvidátor postupuje podle § 269 a násl. občanského zákoníku.
8.3.   Likvidační zůstatek MAS se převede podle rozhodnutí Valné hromady MAS Bojkovska, z.s. na jinou osobu, která realizuje obdobnou činnost jako MAS.
8.4.   MAS zaniká výmazem z rejstříku spolků.
9.     Článek – Závěrečná ustanovení
9.1.   Tyto  Stanovy  vstupují  v  platnost schválením Valnou  hromadou  MAS  Bojkovska, z.s. dne 18. 11. 2015 a budou založeny ve sbírce listiny rejstříkového soudu vedené Krajským soudem v Brně.
9.2.   Tyto Stanovy MAS jsou závazné pro všechny členy MAS a nahrazují v plném rozsahu stanovy registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 15. 11. 2005 pod č.j. VS/1-1/62 271/05-R a dále stanovy ze dne 20. 1. 2015.
9.3.   Změny a doplňky stanov MAS podléhají schválení Valnou hromadou a musí být založeny ve sbírce listiny rejstříkového soudu vedené Krajským soudem v Brně.
 
V Bojkovicích dne 18. 11. 2015
                                                                                                  ……………………………….
                                                                                                 Předsedkyně MAS Bojkovska, z.s.