Jednací řád

 

JEDNACÍ ŘÁD

 

MAS Bojkovska, z. s.

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

MAS Bojkovska, z.s. se řídí stanovami spolku a tímto jednacím řádem. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov MAS Bojkovska, z.s. (dále jen MAS) a příslušných obecně závazných právních předpisů, upravuje pravidla a postup jednání Valné hromady MAS (dále jen Valná hromada), pravidla pro jednání Programového výboru, Výběrové komise a Kontrolní a revizní komise spolku. Dále jednací řád upravuje pravidla pro volbu orgánů MAS.

 

Článek 2

Příprava jednání Valné hromady

 

1) Zasedání Valné hromady organizačně zajišťuje zpravidla Předseda MAS ve spolupráci s Kanceláří MAS a Programovým výborem. Tito stanoví zejména dobu a místo konání, návrh programu zasedání Valné hromady a předložení odborných podkladů.

2) Návrhy se předkládají písemně nebo ústně. Písemné materiály předkládá navrhovatel prostřednictvím Předsedy MAS nejpozději v den jednání. Materiály pro jednání obsahují: název materiálu, jeho obsah, návrh usnesení a případně důvodovou zprávu, odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.

 

Článek 3

Účast na zasedání Valné hromady

 

1) Každý člen MAS (dále jen člen) je oprávněn účastnit se zasedání Valné hromady, hlasovat na něm, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy.

2) Zasedání Valné hromady se účastní členové MAS. Se souhlasem předsedajícího se mohou jednání zúčastnit hosté, kteří nemají hlasovací právo; vystoupit mohou pouze s jeho souhlasem.

 

Článek 4

Svolání zasedání Valné hromady

 

1) Zasedání Valné hromady svolává Programový výbor nebo Předseda MAS písemnou nebo
e-mailovou pozvánkou, která se členům MAS zasílá alespoň 7 dnů před datem jejího konání.

2) Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat:

a) místo, datum a hodinu konání zasedání Valné hromady

b) pořad zasedání Valné hromady

c) označení příloh, které jsou zasílány současně s pozvánkou

 

Článek 5

Prezence a ověřování způsobilosti usnášení

 

1) Každý člen, resp. jeho pověřený zástupce se zapisuje do prezenční listiny. Nechá-li se některý člen zastupovat jiným členem, předloží zástupce při prezenci doklad o totožnosti a písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným členem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Plná moc se odevzdá při prezenci.

2) Po skončení prezence předloží osoba pověřená prezencí zjištěný počet přítomných členů a platných hlasů členů sdružení předsedajícímu, který sdělí Valné hromadě, zda je Valná hromada usnášeníschopná.

 

Článek 6

Zahájení Valné hromady

 

1) Zasedání Valné hromady zahajuje po zjištění její usnášeníschopnosti dle článku 5 tohoto jednacího řádu Předseda MAS, nebo jiný pověřený člen. Jednání Valné hromady řídí předsedající Valné hromady, a to buď Předseda MAS, pověřený člen MAS, Manažer MAS či jiná Předsedou MAS pověřená osoba. Předsedající řídí jednání, rozpravu, hlasování, přerušuje a ukončuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.

2) Předsedající zasedání Valné hromady v úvodu přednese návrh programu a nechá schválit pořad jednání Valné hromady, případně jeho doplnění.

3) Valná hromada zvolí zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a v případě potřeby tříčlennou volební komisi v souladu s volebním řádem MAS.

4) Návrh na zapisovatele, ověřovatele zápisu a volební komisi předloží předsedající Valné hromady. Další návrhy mohou být podány z pléna, a to nejpozději do zahájení hlasování.

5) Navrženy mohou být pouze osoby - členové MAS či zaměstnanci MAS přítomní na jednání Valné hromady, kteří s touto kandidaturou souhlasí.

 

Článek 7

Jednání na zasedání Valné hromady

 

1) Jednání na zasedání Valné hromady řídí předsedající v souladu s programem Valné hromady uvedeným v oznámení o konání valné hromady. Návrh na doplnění nebo změnu programu může podat kterýkoliv člen MAS. O návrhu rozhodne Valná hromada hlasováním.

2) Rozpravu uvede předsedající. Provádí se průběžně ke každému bodu jednání Valné hromady. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně, nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Předsedající řídí rozpravu tak, že uděluje přihlášeným účastníkům slovo v pořadí, v jakém se do diskuse přihlásili.

3) O průběhu jednání Valné hromady se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké další činovníky Valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis podepisují předsedající zasedání Valné hromady, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Prezenční listina ze zasedání Valné hromady s vlastnoručními podpisy přítomných a plné moci k zastupování na zasedání Valné hromady jsou nedílnou součástí zápisu.

4) Součástí zápisu je usnesení. Valná hromada jej přijímá k jednotlivým návrhům předloženým na pořad jednání, případně k jejím jednotlivým částem. Návrh usnesení předkládaný Valné hromadě ke schválení vychází z návrhu předkladatele a návrhů projednaných Valnou hromadou v příslušném bodu jednání.

5) Usnesením Valné hromady se ukládají úkoly Programovému výboru, Předsedovi MAS, Manažerovi MAS, komisím, případně jiným členům Valné hromady. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a určením odpovědnosti za plnění ukládaných úkolů.

6) Návrh usnesení předkládá ke každému bodu jednání předsedající, v případě protinávrhu jeho předkladatel.

7) Zápis a usnesení vyhotoví pověřená osoba do 14 dnů od konání zasedání Valné hromady a rozešle je elektronicky všem členům MAS.

8) O námitkách člena Valné hromady proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání Valné hromady.

9) V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo v případě, že nastala skutečnost s tímto jednacím řádem nepředpokládaná, rozhodne o dalším postupu Valná hromada hlasováním. 

 

Článek 8

Hlasování

 

1) Hlasování se provádí aklamací nebo tajně. O způsobu hlasování rozhoduje Valná hromada. Při hlasování aklamací se hlasuje zdvižením ruky a hlasuje se v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.

2) Sčítání hlasů provádí předsedající nebo jím pověřená osoba.

3) Aktualizace prezence se provádí průběžně a pro výsledky hlasování se použije aktuální stav při hlasování, přičemž musí být zachováno pravidlo veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Splnění této podmínky se zjišťuje jako podmínka usnášeníschopnosti při každém hlasování Valné hromady a musí být zaznamenáno v zápise z jednání Valné hromady. V případě, že tato skutečnost nastává, provádí se přepočet hlasů tak, aby byla podmínka splněna.

4) Princip přepočtu hlasů je založen na snížení celkové váhy hlasů zástupců dané zájmové skupiny na úroveň 49% hlasovacích práv Valné hromady. Celkový počet hlasů Valné hromady se tímto přepočtem také sníží. Přepočet zajistí předsedající ve spolupráci s osobou pověřenou prezencí a závěr sdělí Valné hromadě. Případný přepočet je zaznamenán v zápise ze zasedání.

5) Při hlasování o schválení návrhu usnesení se hlasuje nejdříve o přijetí protinávrhu usnesení, není-li přijato, hlasuje se o původním návrhu usnesení předloženým předsedajícím. O případných protinávrzích bude hlasováno v pořadí, jak byly podány. Pokud není žádný návrh schválen jako celek, nechá předsedající Valné hromady hlasovat o jednotlivých částech návrhů.

6) Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat jednání, mohou být z rozhodnutí předsedy MAS rozeslány členům Valné hromady k oběžnému hlasování (per rollam) elektronickou poštou (e-mailem).

7) Předseda zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu usnesení, příp. výčtu návrhů v elektronickém dotazníku (variantní hlasování), a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů valné hromady; v e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 48 hodin) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů valné hromady MAS.

8) Členové valné hromady MAS ve stanovené lhůtě e-mailem sdělí, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu: jestliže hlasují proti návrhu, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Hlas člena valné hromady, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, je považováno jako souhlasné.

9) Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů valné hromady. I v tomto případě však může předseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena valné hromady hlasování o návrhu pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání valné hromady.

10)       V případě variantního hlasování per rollam se za schválený považuje návrh, s nímž vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů valné hromady. V případě nezískání nadpoloviční většiny hlasů se hlasování opakuje a do dalšího kola postupují dva návrhy s nejvíce hlasy. V případě rovnosti hlasů postupuje více návrhů.

11)       Předseda zajistí sepsání záznamu o provedeném hlasování per rollam, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování per rollam; k záznamu přiloží vytištěné dopisy o vyhlášení hlasování per rollam a potvrzení o jejich přijetí členy orgánu, vytištěné dopisy o elektronickém hlasování jednotlivých členů valné hromady. Záznam podepisuje předseda MAS s vedoucím zaměstnancem Kanceláře MAS.

12) Předseda zajistí rozeslání záznamu o provedeném hlasování per rollam všem členům valné hromady a vedoucímu kanceláře MAS, a to do 5 pracovních dnů od konání hlasování per rollam. Záznam o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího jednání valné hromady a je schvalován zároveň s ním.

 

Článek 9

Jednání Programového výboru

 

1)   Jednání Programového výboru svolává a řídí Předseda výboru podle okamžité potřeby. Pozvánka se zasílá elektronickou poštou a adresát je povinen přijetí zprávy potvrdit. V případě nepřítomnosti předsedy řídí schůzi výboru předsedou pověřený člen výboru nebo Manažer MAS

2)   Výbor je usnášeníschopný, je - li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Usnesení výboru je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Při rozhodování o výběru projektů musí být dále dodržena podmínka, že nejméně 50% hlasů mají členové nenáležící veřejnému sektoru.

3)   Manažer MAS není členem výborů a má pouze hlas poradní.

4)   O průběhu jednání je sepsán stručný zápis, ve kterém se uvádí:

-       den a místo jednání

-       jméno předsedajícího a zapisovatele

-       průběh jednání

-       výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím výborů

-       schválené znění usnesení

5)   Zápis musí být zapisovatelem doručen všem členům programového výboru do 15 dnů od jednání.

 

 

 

Článek 10

Jednání Výběrové komise

 

1)      Jednání Výběrové komise svolává a řídí předseda komise podle okamžité potřeby. Pozvánka se zasílá elektronickou poštou a adresát je povinen přijetí zprávy potvrdit. V případě nepřítomnosti předsedy řídí schůzi komise předsedou pověřený člen komise nebo Manažer MAS.

2)      Komise je usnášeníschopná, je - li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení komise je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina členů. Při rozhodování o předvýběru projektů musí být dále dodržena podmínka, že nejméně 50% hlasů mají členové nenáležející k veřejnému sektoru.

3)      Manažer není členem komise a má v ní pouze hlas poradní.

4)      O průběhu jednání je sepsán stručný zápis, ve kterém se uvádí:

  • den a místo jednání
  • jméno předsedajícího a zapisovatele
  • průběh jednání
  • výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím výborů
  • schválené znění usnesení

5)      Zápis musí být zapisovatelem doručen všem členům výběrové komise do 15 dnů od jednání.

 

Článek 11

Jednání Kontrolní a revizní komise

 

1)      Jednání kontrolního výboru svolává a řídí předseda komise podle okamžité potřeby. Pozvánka se zasílá elektronickou poštou a adresát je povinen přijetí zprávy potvrdit. V případě nepřítomnosti předsedy řídí schůzi komise předsedou pověřený člen komise nebo Manažer MAS.

2)      Hlasovací právo členů kontrolní a revizní komise je rovné. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Usnesení komise je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina členů.

3)      Manažer není členem komise a má v ní pouze hlas poradní.

4)      O průběhu jednání je sepsán stručný zápis, ve kterém se uvádí:

5)      den a místo jednání

6)      jméno předsedajícího a zapisovatele

7)      průběh jednání

8)      výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím výborů

9)      schválené znění usnesení

10)  Zápis musí být zapisovatelem doručen všem členům komise do 15 dnů od jednání.

 

Článek 12

Platnost a účinnost jednacího řádu

 

Tento jednací řád byl projednán a schválen Valnou hromadou a nabývá platnosti a účinnosti dne 21. 6. 2016

 

 

……………………………….

Předsedkyně MAS Bojkovska, z.s