Archiv novinek

Avízo 3. výzva IROP

Místní akční skupina MAS Bojkovska, z.s. plánuje v červnu 2018 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na posílení bezpečnosti dopravy.

Základní předběžné informace:

Předpokládaný termín přijmu žádostí: červen/červenec

Celková výše alokace výzvy MAS:  2 105 263 Kč

Forma financování: ex post

Minimální výše CZV projektu: 600 000 Kč

Maximální výše CZV projektu: 2 000 000 Kč

Výše spoluúčasti: 5 %

Podporované aktivity:

Terminály: 
- Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R ( forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD).

- V případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je nezbytné přizpůsobit velikosti projektu očekávané vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimodality a využití VHD. 
- Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách.

Bezpečnost dopravy: 
- Zvyšování bezpečnosti dopravy - bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.


Cyklodoprava: 
- Výstavba nových cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. 
- Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktura - stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení. 
- Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň - zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras. Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Oprávnění žadatelé:

Terminály: 
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Bezpečnost dopravy: 
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. a obchodní společnosti).

Cyklodoprava: 
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Výzva MAS je navázána na výzvu IROP č. 53.