1. Výzva OPŽP

MAS Bojkovska, z. s. vyhlásila dne 14. 3. 2019 výzvu v rámci operačního programu životní prstředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD.

 

Výčet podporovaných aktivit:

 

  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 14. 3. 2019

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 3. 2019


Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 10. 2019, 10:00

 

K výzvě proběhl Seminář pro žadatele dne 14.08.2019, více v pozvánce

  

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do OPŽP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 127. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=130

 

Dokumenty výzvy

Ostatní dokumenty