Tréninková výzva

V rámci projektu Opatření  III.4.1 byla vyhlášena tréninková výzva k podání nabídek na měkkou akci, pořádanou na území MAS Bojkovska. Cílem bylo "osvojení" si jednotlivých procesů uvnitř MAS.
 
Formuláře pro vyúčtování akce v rámci tréninkové výzvy MAS Bojkovska

Vzor finanční vyúčtování dotace ke stažení zde.

Vzor vyhodnocení akcezde

 

Povinná publicita 

ke stažení zde

 

Zasedání výběrové komise

Dne 14. 3. 2014 proběhlo zasedání výběrové komise pro Tréninkovou výzvu vyhlášenou v rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Alokovaná částka ve výzvě je 30 000,- Kč. Do tréninkové výzvy odevzdalo žádost o dotaci 5 žadatelů z území MAS Bojkovska.

Tréninková výzva byla vyhlášena za účelem získání dovedností, zkušeností a převážně za účelem propagovat činnost MAS Bojkovska prostřednictvím propagačních akcí konaných na území MAS.
Výběrová komise ohodnotila dle daných hodnotících kritérií všechny přijaté žádosti, na základě bodového hodnocení budou podpořeny 3 projekty s nejvyšším počtem bodů. Téhož dne se sešel programový výbor, který schválil navržené pořadí přijatých žádostí.

 

Seznam přijatých žádostí

 

Vyhlášení výzvy

Místní akční skupina Bojkovska vyhlašuje v souladu s projektem Příprava ISÚ MAS Bojkovska, schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření II.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, 1. tréninkovou výzvu pro žadatele k předkládání projektů/výběrové řízení.

 

Termín vyhlášení výzvy: 12. února 2014

Vymezení předmětu měkké akce:

Aktivity směřující ke zvýšení informovanosti obyvatel MAS Bojkovska o existenci a působení Místní akční skupiny Bojkovska, jejího zviditelnění a propagaci. Hlavním cílem těchto aktivit je kromě propagace MAS prohloubení širší spolupráce a aktivního přístupu obyvatel k dění na území MAS Bojkovska.

K čemu slouží tréninková výzva?

Pomocí tréninkové výzvy si místní partnerství vyzkouší výběr v praxi, kdy aplikuje nastavené postupy a organizační struktury na výběr partnera propagační akce. Při tréninkové výzvě se místní partnerství učí realizovat otevřené a transparentní výběrové řízení a ověří si nastavení své implementační struktury. Na těchto měkkých akcích propaguje místní partnerství svoji činnost.

Měkkou akcí je akce, která přináší především nemateriální hodnoty veřejnosti a spočívá ve vytváření zejména nehmotných výstupů. Hlavní náplní měkké akce jsou aktivity zaměřené na veřejnost, jako například společenské akce, semináře.

 

Soubory ke stažení:

Výzva pdf

Příručka pro žadatele pdf

Hodnotící kritéria pdf

Formulář žádosti doc

Formulář rozpočtu xls

Čestné prohlášení bezdlužnosti doc

Čestné prohlášení o partnerství doc

Seznam přijatých žádostí pdf

Výsledek hodnocení přijatých žádostí pdf

Povinná publicita png