Volební řád

VOLEBNÍ ŘÁD
MAS Bojkovska, z. s.

 

Obecné ustanovení

Volební komise má 3 členy z přítomných účastníků VH, přičemž žádný z nich se nesmí ucházet o volené místo do orgánů spolku. Volební komisi schvaluje Valná hromada (dále pouze VH). O volbě předsedy a členů dalších orgánů se rozhoduje veřejným nebo tajným hlasováním. O způsobu hlasování rozhodne Valná hromada veřejným hlasováním.

 

Volba předsedy
Veřejné volby
 1. Kandidátem na předsedu spolku se může stát člen MAS Bojkovska, z. s. V případě nepřítomnosti kandidáta na VH ze závažných důvodů může kandidát písemnou plnou mocí pověřit jinou osobu přítomnou na VH, aby zde jeho kandidaturu zastupovala. Právo volit má každý přítomný člen spolku.
 2. Veřejné hlasování je prováděno pro každého kandidáta samostatně, a to v pořadí, v jakém byli kandidáti navrženi.
 3. Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kolik hlasů je pro návrh, kolik je proti návrhu a kolik členů spolku se zdrželo hlasování.
 4. Ke zvolení předsedy je třeba nejvíce hlasů a současně nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných oprávněných voličů.
 5. Není-li předseda zvolen v prvním kole, následuje bezprostředně užší volba, tzn., že do druhého kola postupují pouze dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů. Každý volič hlasuje jen pro jednoho ze dvou nejúspěšnějších kandidátů prvního kola. V případě rovnosti hlasů se volby opakují s možností účasti dalších kandidátů.
 6. Pokud VH nezvolí předsedu, přebírá jeho pravomoci dosavadní předseda. Dále musí být svolána do 90 dnů od konání této VH mimořádná VH za účelem volby předsedy.

 

Tajné volby

 1. Kandidátem na předsedu spolku se může stát pouze člen MAS Bojkovska, z. s. V případě nepřítomnosti kandidáta na VH ze závažných důvodů může kandidát písemnou plnou mocí pověřit jinou osobu přítomnou na VH, aby zde jeho kandidaturu zastupovala. Právo volit má každý přítomný člen spolku.
 2. Průběh hlasování zajišťuje volební komise. Hlasy jsou zaznamenány na hlasovacích lístcích a vkládají se do předem připravené urny.
 3. Vyplnění hlasovacího lístku probíhá způsobem, při kterém každý přítomný člen spolku označí křížkem pouze jednoho kandidáta.
 4. Odevzdaný hlasovací lístek vyplněný v rozporu s volebním řádem je neplatný. Při volbě se započítávají jen odevzdané hlasovací lístky.
 5. Ke zvolení předsedy je třeba nejvíce hlasů a současně nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných oprávněných voličů.
 6. Není-li předseda zvolen v prvním kole, následuje bezprostředně užší volba, tzn., že do druhého kola postupují pouze dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů. Každý volič hlasuje jen pro jednoho ze dvou nejúspěšnějších kandidátů prvního kola. V případě rovnosti hlasů se volby opakují s možností účasti dalších kandidátů.
 7. Pokud VH nezvolí předsedu, přebírá jeho pravomoci dosavadní předseda. Dále musí být svolána do 90 dnů od konání této VH mimořádná VH za účelem volby předsedy.

 

 

Volba programového výboru, výběrové komise,
 kontrolní a revizní komise
 
Veřejné volby
 1. Kandidátem na člena orgánu se může stát člen MAS Bojkovska, z. s. V případě nepřítomnosti kandidáta na VH ze závažných důvodů může kandidát písemnou plnou mocí pověřit jinou osobu přítomnou na VH, aby zde jeho kandidaturu zastupovala. Právo volit má každý přítomný člen spolku.
 2. Veřejné hlasování je prováděno pro každého kandidáta samostatně, a to v pořadí, v jakém byli kandidáti navrženi
 3. Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kolik hlasů je pro návrh, kolik je proti návrhu a kolik členů spolku se zdrželo hlasování.
 4. Kandidáti do orgánů jsou zvoleni dle nejvyššího počtu hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů na rozhodujících posledních místech se volba opakuje, pouze s kandidáty, kteří získali tento stejný počet hlasů.

Tajné volby

 1. Kandidátem na člena orgánu spolku se může stát pouze člen MAS Bojkovska, z. s. V případě nepřítomnosti kandidáta na VH ze závažných důvodů může kandidát písemnou plnou mocí pověřit jinou osobu přítomnou na VH, aby zde jeho kandidaturu zastupovala. Právo volit má každý přítomný člen spolku.
 2. Průběh hlasování zajišťuje volební komise. Hlasy jsou zaznamenány na hlasovacích lístcích a vkládají se do předem připravené urny.
 3. Vyplnění hlasovacího lístku probíhá způsobem, při kterém každý přítomný člen spolku označí křížkem počet kandidátů určených VH.
 4. Odevzdaný hlasovací lístek vyplněný v rozporu s volebním řádem je neplatný. Při volbě se započítávají jen odevzdané hlasovací lístky.
 5. Kandidáti do orgánů jsou zvoleni dle nejvyššího počtu hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů na rozhodujících posledních místech se volba opakuje, pouze s kandidáty, kteří získali tento stejný počet hlasů.

 

Platnost a účinnost volebního řádu

 

Tento volební řád byl projednán a schválen Valnou hromadou a nabývá platnosti a účinnosti dne 20. 1. 2015